top of page

MİMSUNAR OTOGAZ LPG DÖN. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz MİMSUNAR OTOGAZ LPG DÖN. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 

Toplanan kişisel verileriniz ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetlerin sağlanması, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, internet sitemiz veya şirketimizde doldurulan iletişim formu ve iş başvuru formların değerlendirilmesi, ve bu kapsamda satış sonrası hizmetlerinin sağlanması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması ve ayrıca şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi internet sitemizde veya şirketimizde yer alan İş Başvuru Formu ve İletişim formları aracılığıyla, şirketimizin telefon numaraları vasıtası ile elde etmektedir.

 

Kişisel verileriniz, sözleşmelerin ifası; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; hakların tesisi, kullanılması ve korunması; ve Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda en geç otuz gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, tüm iletişim kanallarımızdan şirketimize iletebilirsiniz.

bottom of page